Monday, November 25, 2013

Ngumiti Si Andoy
Kuwento ni Xi Zuq
Guhit ni Dominic Agsaway
Inilimbag ng Adarna House (2013)

Goodreads Link
https://www.goodreads.com/book/show/18805674-ngumiti-si-andoy

ABOUT THE BOOK
Ngumiti si Andoy. Ito ang simula ng kuwento ni Andrew na nagsimula sa kanilang Heroes Park. Gusto lamang niya na iguhit ang estatwa ni Andres Bonifacio nang matuklasan niya ang ilang lihim sa buhay ng bayani.

Sa pagdiriwang ng ika-150 kaarawan ni Andres Bonifacio, inihahandog ng Adarna House ang Ngumiti si Andoy, isang aklat tungkol sa buhay ng bayani. Batay ang kuwento at guhit ng aklat sa mga nagwagi sa 2013 Philippine Board on Books for Young People-Salanga at Alcala Prize (pbby.org.ph).

Hanapin ang Ngumiti si Andoy sa Adarna House showroom at sa pinakamalapit ng book store sa inyo.

This is the start of Andrew's story. It all started at Heroes Park. Andrew only wanted to draw the statue of Andres Bonifacio but sudden turn of events led him to discover some of the hero's life secrets.

In celebration of Andes Bonifacio's 150th birthday, Adarna house presents Ngumiti Si Andoy. A book about the life of the hero based on the story and illustrations of the book that won the Philippine Board on Books for Young People-Salanga award and the Alcala Prize award (pbby.org.ph).


Itong children's book na ito ay titigil sa The Belle Of A Boulevard simula ngayon hanggang Nobyembre 30. Samahan niyo akong tuklasin ang libro mula sa ilang excerpt reveal na makikita sa mga susunod na araw. Kilalanin natin ang author at pakinggan ang kwento sa pagbuo ng Ngumiti si Andoy, gayundin ang illustrator pati ang kanyang inspirasyon sa pag-likha, mula sa interview sa kanila na mababasa dito ilang araw mula ngayon.

Tuklasin natin ang buhay ni Andres Bonifacio mula sa mata ng bata na si Andrew. Ipakilala natin siya muli sa mga bagong henerasyon.

This children's book right here will stop at The Belle Of A Boulevard from today until the 30th of November. Join me in discovering the book from the excerpt reveals in the days to follow. Get to know the author and hear the story behind Ngumiti si Andoy, as well as the illustrator and his inspiration in this creation, from the interview that will be posted here days from now.

Let us discover the life of Andres Bonifacio through the eyes and voice of a kid named  Andrew. Let us once again introduce him to today's generation.
Pin It